Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Phi Mai, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Mở TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (phimai_***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài được quy định tại Điều 63 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Công ty con do VIETTEL giữ quyền chi phối là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty liên doanh (trong trường hợp chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp); công ty con ở nước ngoài gồm:

   a) Doanh nghiệp có trên 50% vốn điều lệ là cổ phần hoặc vốn góp của VIETTEL.

   b) Doanh nghiệp có dưới 50% vốn điều lệ là cổ phần hoặc vốn góp của VIETTEL nhưng do VIETTEL chi phối theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

   2. Doanh nghiệp nêu ở Khoản 1 Điều này được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại doanh nghiệp đó.

   3. VIETTEL là chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại các doanh nghiệp nêu ở Khoản 1 Điều này. Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này, ban hành quy chế, quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại doanh nghiệp giúp Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

   4. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL đối với công ty con do VIETTEL giữ quyền chi phối được quy định tại Điều lệ này và các quy định dưới đây:

   a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn VIETTEL đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà VIETTEL đã góp vào doanh nghiệp.

   b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá đối với Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện.

   c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d Khoản này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn VIETTEL, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp;

   d) VIETTEL giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo ủy quyền quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp sau khi xin ý kiến VIETTEL và được VIETTEL chấp thuận:

   - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

   - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;

   - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại số cổ phần đã bán của mỗi loại;

   - Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp; Quyết định, giới thiệu, chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý chủ chốt khác tại doanh nghiệp;

   - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm của doanh nghiệp; danh mục các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

   - Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết; mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý, định biên nhân sự, đơn giá tiền lương, phương án tiền lương và cơ chế trả lương của công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay theo quy định của pháp luật hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

   - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm;

   - Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;

   - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp.

   e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp.

   g) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào doanh nghiệp.

   h) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

   i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   Theo đó, các công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel; Công ty TNHH một thành viên Thông tin M1; Công ty TNHH một thành viên Thông tin M3; Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nhà Viettel; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư công nghệ Viette; Công ty Viettel America (VTA); Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVNT); Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel; Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (VTG); Công ty cổ phần Công trình Viettel; Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel; Công ty TNHH Viettel - CHT; Công ty cổ phần Công nghệ Viettel; Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic; Công ty Viettel - Peru; Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vinaconex - Viettel (VVHA); Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ giữa VIETTEL với công ty con do VIETTEL nắm quyền chi phối ở trong nước và nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn