Quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hoàng Thùy, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Kinh tế quốc dân. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0162***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài được quy định tại Điều 64 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài là công ty có vốn góp không chi phối của VIETTEL.

   2. VIETTEL có thể cử hoặc không cử Người đại diện theo ủy quyền của mình tại các công ty liên kết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty liên kết.

   3. VIETTEL là chủ sở hữu phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp nêu tại Khoản 1 Điều này; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc bên góp vốn đối với công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, các điều ước quốc tế, các hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước sở tại và Chính phủ Việt Nam, Điều lệ công ty và Điều lệ này.

   4. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL đối với công ty liên kết được quy định tại Điều lệ này và các quy định dưới đây:

   a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn VIETTEL đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà VIETTEL đã góp vào doanh nghiệp.

   b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đánh giá đối với Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện.

   c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d Khoản này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn VIETTEL, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp.

   d) VIETTEL giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo ủy quyền quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp sau khi xin ý kiến và được VIETTEL chấp thuận:

   - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

   - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;

   - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại số cổ phần đã bán của mỗi loại;

   - Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; đề cử để bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp; Quyết định, giới thiệu, chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý chủ chốt khác tại doanh nghiệp;

   - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp;

   - Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện;

   - Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp;

   - Báo cáo tài chính hằng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của doanh nghiệp.

   đ) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn VIETTEL tại doanh nghiệp.

   e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   Theo đó, các công ty mà VIETTEL liên kết ở trong nước và nước ngoài bao gồm: Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); Công ty cổ phần Công nghiệp cao su COECCO; Công ty cổ phần EVN Quốc tế; Công ty cổ phần Phát triển thương mại Vinaconex; Công ty cổ phần Vĩnh Sơn; Công ty cổ phần IQ Links - EVNT; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán điện tử và viễn thông ECPAY - EVNT.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ giữa VIETTEL với công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn