Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV

Ngày hỏi:14/02/2017

Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Trọng Nhân (nhan****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV được quy định tại Điều 64 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:

   Ngoài các mối quan hệ giữa TKV và các công ty con, các công ty liên kết được quy định tại Điều lệ này, trong Tập đoàn các công ty TKV còn có các mối quan hệ, các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận của TKV và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn các công ty TKV.

   2. TKV căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn các công ty TKV:

   a) Phối hợp trong công tác kế hoạch hóa và điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh;

   b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên;

   c) Định hướng nội dung Điều lệ, công tác tổ chức - cán bộ, kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của các công ty con;

   d) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê;

   đ) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tập đoàn các công ty TKV;

   e) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản;

   g) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

   h) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học, công nghệ, an toàn lao động và phòng chống thiên tai;

   i) Đặt tên các đơn vị trong Tập đoàn các công ty TKV; sử dụng tên, thương hiệu của TKV;

   k) Thực hiện công tác hành chính, công tác đối ngoại của Tập đoàn các công ty TKV;

   l) Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội;

   m) Các nội dung khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn các công ty TKV.

   3. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 212/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 64 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản việt nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn