Quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày hỏi:30/05/2017

Quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Yến, tôi đang công tác tại công ty xổ số điện toán ở Gia Lai. Vì nhu cầu phục vụ cho công việc, tôi cần tìm hiểu các quy định của pháp luật về việc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Ban biên tập có thể cho tôi hỏi văn bản nào quy định vấn đề này được không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0128***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân phối lợi nhuận được quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, được phân phối như sau:

   1. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

   2. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối như sau:

   a) Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển;
   Đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ thì không được trích quỹ đầu tư phát triển.

   b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp;
   Điều kiện và mức trích lập các quỹ nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

   3. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này, phần lợi nhuận còn lại do chủ sở hữu quyết định, cụ thể như sau:

   a) Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số chưa được đầu tư đủ vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phần lợi nhuận còn lại được tiếp tục bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để bổ sung đủ vốn điều lệ theo phương án do chủ sở hữu phê duyệt;

   Riêng đối với các công ty xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) làm chủ sở hữu, sau khi thực hiện việc bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về việc thực hiện này.

   b) Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ:

   - Đối với các công ty xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm chủ sở hữu: phần lợi nhuận còn lại được nộp vào ngân sách địa phương để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương;

   - Đối với Công ty xổ số điện toán Việt Nam: phần lợi nhuận còn lại được phân bổ vào ngân sách địa phương để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

   4. Nghiêm cấm doanh nghiệp kinh doanh xổ số sử dụng lợi nhuận còn lại sau thuế để chi hoa hồng đại lý vượt quá mức tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

   5. Việc trích lập và sử dụng các quỹ nêu trên phải được chấp thuận của chủ sở hữu và thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 01/2014/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lợi nhuận
  Doanh nghiệp
  Kinh doanh xổ số
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn