Quỹ tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước

Ngày hỏi:21/02/2020

Tôi công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam và theo như tôi được biết thì sắp tới đây sẽ tiến hành thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và trong đó có cơ quan tôi. Vậy ban biên tập cho tôi hỏi quỹ thưởng để thực hiện thí điểm tiền thưởng đối với người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước sẽ được lấy từ đâu? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 9 Nghị định 20/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định về quỹ tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước như sau:

   - Căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông góp vốn, trích lập các quỹ theo quy định của nhà nước về phân phối lợi nhuận, công ty được trích lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Ban điều hành tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 3 tháng tiền lương thực hiện nhân với tỷ lệ (%) lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.

   - Căn cứ quỹ tiền thưởng, phúc lợi tại khoản 1 Điều này, công ty quyết định phân bổ thành quỹ tiền thưởng và quỹ phúc lợi, trong đó quỹ tiền thưởng để thưởng cho người lao động và Ban điều hành; quỹ phúc lợi để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi chung của công ty (bao gồm cả Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên).

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn