Quyền của người đại diện (NĐD) vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác

Ngày hỏi:02/12/2009
Thưa luật sư Tôi được UBND tỉnh cử làm NĐD vốn tại cty cổ phần (có vốn nhà nước chiếm khoảng 70%). Cty tôi có vốn chi phối (chiếm 51% vốn) tại cty cổ phần X. Như vậy, vốn nhà nước tại cty CP X chiếm khoảng 35%). Xin hỏi luật sư: 1.- Cty cổ phần X có được xem như là DNNN hay không ?  2.- Do có CP chi phối nên tôi làm Chủ tịch HĐQT tại cty CP X. Xin hỏi, khi biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của Cty CP X tôi có phải xin ý kiến của UBND tỉnh hay không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:


  • Điều 1. Luật Doanh nghiệp nhà nước qui định :
   Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
   Khoản 5 điều 3. Luật Doanh nghiệp nhà nước qui định : Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.
   Công ty X có 35% vốn nhà nước không phải là doanh nghiệp nhà nước.

   Điều 58 khoản 4 Luật Doanh nghiệp nhà nước qui định :

   Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác thực hiện việc quản lý cổ phần, vốn góp chi phối như sau:
   Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp chi phối xin ý kiến về những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp bị chi phối trước khi biểu quyết; báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty nhà nước giữ quyền chi phối;

   Điều 72 khoản 5. Luật Doanh nghiệp nhà nước qui định : Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của công ty nhà nước ở doanh nghiệp khác

   Người đại diện phần vốn góp của công ty nhà nước tại doanh nghiệp khác có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   - Xin ý kiến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty có một phần vốn góp của công ty nhà nước về phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi tức, bán tài sản có giá trị lớn cần có biểu quyết của cổ đông, thành viên góp vốn. Trường hợp nhiều người cùng đại diện của công ty nhà nước tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty nhận vốn góp thì phải cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến và xin ý kiến về những vấn đề quan trọng của công ty có vốn góp của công ty nhà nước trước khi biểu quyết;

   Do đó , Khi bổ nhiệm bạn làm người đại diện phần vốn góp , UBND Tỉnh phải yêu cầu bạn xin ý kiến về những vấn đề nào trước khi biểu quyết.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn