Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với MobiFone

Ngày hỏi:30/08/2018

Em tên là Hoàng Vũ, em đang là sinh viên năm cuối tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Hà Nội. Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp em, cụ thể là quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với MobiFone được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập. (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với MobiFone
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015 thì:

   - Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh đối với MobiFone sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của MobiFone.

   - Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MobiFone.

   - Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới MobiFone sau khi trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể.

   - Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của MobiFone sau khi có sự thỏa thuận với Bộ Tài chính.

   - Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát.

   - Phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với dự án đầu tư có mức vượt thẩm quyền của Hội đồng thành viên MobiFone theo quy định; dự án góp vốn liên doanh của MobiFone với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; dự án đầu tư vào doanh nghiệp khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

   Phê duyệt phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài MobiFone, phương án thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị vượt mức thẩm quyền của Hội đồng thành viên quy định tại Khoản 7 Điều 25 Điều lệ này theo quy định của pháp luật.

   - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, đối với các trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

   Quyết định các dự án đầu tư ra nước ngoài sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

   Quyết định chủ trương dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   - Cấp vốn để thực hiện việc đầu tư vốn nhà nước vào MobiFone sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của MobiFone tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của MobiFone sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

   - Quyết định chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của MobiFone tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; quyết định chủ trương tiếp nhận công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con, công ty liên kết của MobiFone theo quy định của pháp luật.

   - Quyết định đầu tư vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp có tiêu chí tương đương với dự án nhóm B, dự án nhóm C theo quy định của Luật đầu tư công.

   - Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, xử lý các khoản lỗ, trích lập các quỹ hàng năm của MobiFone theo quy định của pháp luật.

   - Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên MobiFone, trả lương cho Kiểm soát viên MobiFone.

   - Quyết định lương của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc MobiFone. Quyết định quỹ lương hàng năm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng MobiFone.

   - Phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của MobiFone; quyết định việc ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên MobiFone.

   - Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, việc tuyển dụng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của MobiFone; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   - Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của MobiFone.

   - Đánh giá đối với Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng MobiFone trong việc quản lý, điều hành MobiFone.

   - Đình chỉ hoặc yêu cầu tạm dừng để xem xét lại các quyết định của Hội đồng thành viên MobiFone khi xét thấy các quyết định đó ảnh hưởng đến lợi ích của MobiFone.

   - Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của MobiFone sau khi MobiFone hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

   - Thực hiện các quyền khác của đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với MobiFone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bưu chính viễn thông
  Dịch vụ viễn thông
  Mạng viễn thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn