Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hải Vy, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Mở TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0164***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 56 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Tổng Giám đốc VIETTEL tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của đồng sở hữu nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh; của đồng sở hữu không nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật đối với các công ty đó.

   2. Quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác do Tổng Giám đốc thực hiện gồm:

   a) Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp khác.

   b) Quyết định:

   Đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư, vốn góp theo quy định của Điều lệ này, Điều lệ doanh nghiệp có vốn góp của VIETTEL và pháp luật có liên quan.

   Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; cử, thay đổi, bãi miễn Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL; giới thiệu Người đại diện ứng cử vào Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các công ty có cổ phần, vốn góp của VIETTEL phù hợp với Điều lệ của công ty, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và pháp luật có liên quan tại Việt Nam và ở nước ngoài;

   Khen thưởng, kỷ luật, đối với Kiểm soát viên, Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của các công ty con, công ty liên kết của VIETTEL;

   Mức lương, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác đối với Người đại diện theo ủy quyền, Kiểm soát viên trừ trường hợp những người đó đã được hưởng lương từ doanh nghiệp có phần vốn góp của VIETTEL theo quy định của pháp luật;

   c) Xây dựng quy chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót, yếu kém của Người đại diện trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của VIETTEL theo quy định của pháp luật làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện đã được chủ sở hữu giao trong việc thực hiện quản lý vốn của VIETTEL ở doanh nghiệp khác.

   d) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền, Kiểm soát viên báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp, công ty liên kết.

   đ) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo Người đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác. Yêu cầu Người đại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm Người đại diện, nhất là trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp.

   e) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.

   g) Quyết định hoặc trình người có thẩm quyền quyết định việc đầu tư tăng vốn hoặc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phù hợp với pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp khác.

   h) Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc thu lợi tức được chia từ doanh nghiệp khác.

   i) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn góp của VIETTEL và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của VIETTEL.

   k) Quản lý việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi của Người đại diện theo ủy quyền và chịu trách nhiệm khi xảy ra trường hợp Người đại diện vi phạm việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

   l) Giải quyết những kiến nghị của Người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác.

   m) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   3. Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền định kỳ hằng quý, năm hoặc đột xuất thực hiện tổng hợp, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả vốn của VIETTEL đầu tư vào doanh nghiệp khác.

   Theo đó, nguồn vốn do VIETTEL đầu tư ở doanh nghiệp khác là các loại vốn dưới đây:

   - Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của VIETTEL được VIETTEL đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác.

   - Vốn nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho VIETTEL quản lý.

   - Giá trị cổ phần hoặc vốn nhà nước đầu tư tại các công ty 100% vốn nhà nước thuộc VIETTEL đã cổ phần hóa, hoặc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   - Vốn do VIETTEL vay để đầu tư.

   - Lợi tức được chia do Nhà nước hoặc VIETTEL đầu tư, góp vốn ở doanh nghiệp khác dùng để tái đầu tư vào doanh nghiệp đó.

   - Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, VIETTEL có quyền và nghĩa vụ đối với những nguồn vốn đầu tư nêu trên.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của VIETTEL trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn