Quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày hỏi:21/11/2020

Quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có những nội dung nào theo quy định hiện nay? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Phụ lục V-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thì Quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

   PHỤ LỤC V-19

   SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
   PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………………

   ………, ngày……tháng……năm ……….

   QUYẾT ĐỊNH

   Về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

   TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

   Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

   Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

   Căn cứ Thông báo số ....................................................................................................... ;

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Hủy bỏ (các) lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của doanh nghiệp sau:

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

   Các lần đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi bị hủy bỏ:

   1. Đăng ký thay đổi lần thứ .... (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

   Thông báo thay đổi ngày (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email:.............................................................. Website: ..................................................

   Do1:

   - Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa) .................................................................................

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .................... Quốc tịch: ................................................

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

   Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

   Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp: .............................................

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

   Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email: ............................................................. Website: ...................................................

   Là người đại diện theo pháp luật.

   Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

   Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................

   Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

   Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: .......................................................................................

   1. Đăng ký thay đổi lần thứ (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) ....

   Thông báo thay đổi (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email: ............................................................. Website: ...................................................

   Do2:

   - Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ...............................................................................

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .................... Quốc tịch: ................................................

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

   Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

   Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp: .............................................

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

   Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email:.............................................................. Website: ..................................................

   Là người đại diện theo pháp luật.

   Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

   Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................

   Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

   Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................

   Điều 2. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần thứ .... (hoặc đăng ký lần đầu):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email: ............................................................. Website:....................................................

   Do3:

   - Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ...............................................................................

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .................... Quốc tịch: ................................................

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

   Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

   Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp: .............................................

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

   Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

   Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

   Email:.............................................................. Website: ..................................................

   Là người đại diện theo pháp luật.

   Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

   Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................

   Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

   Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày …../…../…….. các Ông/Bà ................................

   và................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   Nơi nhận:

   - Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;

   - Cục Thuế…….. (tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

   - Cục Hải quan ……….(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

   - Cục quản lý thị trường …….(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

   -………..;

   TRƯỞNG PHÒNG
   (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

   ______________________

   1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   3 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn