Tài khoản 483 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:15/03/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang làm việc tại tổ chức tài chính vi mô, được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi môi. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Tài khoản 483 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 483 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của TCVM. Quỹ PTKH&CN của TCVM chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

   b. Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của TCVM phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

   c. Định kỳ, TCVM lập báo cáo về mức trích, sử dụng, quyết toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Các khoản chi tiêu từ Quỹ PTKH&CN ;

   - Giảm Quỹ PTKH&CN đã hình thành tài sản cố định (TSCĐ) khi tính hao mòn TSCĐ; giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán, thanh lý; chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

   - Giảm Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ khi TSCĐ hình thành từ PTKH&CN chuyển sang phục vụ mục đích kinh doanh.

   Bên Có:

   - Trích lập PTKH&CN vào chi phí quản lý.

   - Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ.

   Số dư bên Có:

   Số Quỹ PTKH&CN hiện còn cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 483 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn