Tài khoản 711 - Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:20/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán của tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Tài khoản 711 - Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 50 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 711 - Doanh thu từ hoạt động dịch vụ áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán:

   a. Tài khoản này phản ánh các khoản doanh thu từ hoạt động dịch vụ, bao gồm:

   - Thu từ dịch vụ thanh toán;

   - Thu từ dịch vụ ngân quỹ;

   - Thu từ dịch vụ nhận ủy thác cho vay vốn;

   - Thu từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô, gồm các khoản thu phí dịch vụ thanh toán của TCVM đối với khách hàng như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, thu lệ phí hoa hồng và các dịch vụ thanh toán khác...;

   - Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô;

   - Thu từ đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm;

   - Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ khác, như: thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, chi thuê tủ, két an toàn; thu từ cung ứng sản phẩm phục vụ phát triển lợi ích cộng đồng;...

   b. Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

   c. Doanh thu cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường.

   Trường hợp không tách ngay được số thuế gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán được ghi nhận doanh thu bao gồm cả số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Khi lập báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu “Doanh thu từ hoạt động dịch vụ” không bao gồm số thuế gián thu phải nộp trong kỳ do về bản chất các khoản thuế gián thu không được coi là một bộ phận của doanh thu.

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ:

   - Các khoản giảm trừ doanh thu từ hoạt động dịch vụ;

   - Thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro (bao gồm các khoản nợ đã được xóa nay thu hồi được;

   - Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ vào tài khoản 001 "Xác định kết quả kinh doanh".

   Bên Có:

   Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của TCVM thực hiện trong kỳ kế toán.

   Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 711 - Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn