Tài khoản 881 - Chi phí dự phòng áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:22/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 881 - Chi phí dự phòng áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 59 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 881 - Chi phí dự phòng áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1.Nguyên tắc kế toán:

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng của TCVM, bao gồm: dự phòng rủi ro cho vay; dự phòng rủi ro phải thu, dự phòng phải trả.

   + Dự phòng rủi ro cho vay: phản ánh việc TCVM lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành đối với các khoản cho khách hàng TCVM vay.

   + Dự phòng rủi ro phải thu bên ngoài: phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng cho các khoản phải thu bên ngoài của TCVM.

   + Dự phòng phải trả: phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng cho các khoản phải trả của TCVM.

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ: Các chi phí dự phòng phát sinh trong kỳ.

   Bên Có:

   - Các khoản ghi giảm chi phí dự phòng;

   - Kết chuyển chi phí dự phòng vào bên Nợ TK 001 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

   Tài khoản 881 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 881 - Chi phí dự phòng áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn