Thành viên công ty TNHH đang bị án tù thì có thể ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty không?

Ngày hỏi:04/01/2019

Em trai tôi thành viên của công ty TNHH, nhưng vì khi tham gia giao thông trong lúc say xỉn đã gây tai nạn chết người nên nó đang phải chấp hành án phạt tù. Vậy nó có thể ủy quyền cho tôi tham gia Hội đồng thành viên công ty không? Vấn đề này được quy định tại đâu? Rất mong nhận được sự phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện nay có quy định hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Tại Khoản 3 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

   Theo đó, Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

   b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

   c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

   d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

   h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

   i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

   k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   l) Quyết định tổ chức lại công ty;

   m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

   n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   Ban có thể tham khảo thêm:

   Doanh nghiệp có phải điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thang bảng lương từ 01/01/2019 không?

   Đổi tên doanh nghiệp có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không?

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn