Thành viên hợp danh có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty hợp danh?

Ngày hỏi:24/08/2021

Thành viên hợp danh có toàn quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty hợp danh đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Hội đồng thành viên như sau:

   Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

   Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:

   - Định hướng, chiến lược phát triển công ty;

   - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   - ...

   Như vậy, có thể thấy Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 181 luật trên khi quy định về quyền của thành viên hợp danh không quy định về quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn