Thành viên hợp danh có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên không?

Ngày hỏi:25/12/2018

Tôi đang là thành viên hợp danh của công ty. Vì một số vấn đề quan trọng có liên quan đến hội đồng thành viên và tôi đã gửi yêu cầu cho Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên nhưng không được chấp thuận? Vậy với tư cách là thành viên hợp danh của công ty tôi có thể đứng ra triệu tập họp Hội đồng tành viên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp có thể được hoạt động thông qua các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân,...

   Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

   Theo quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

   Việc triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trong đó, tại Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 178. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

   1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là thành viên hợp danh của công ty, đã gửi yêu cầu cho Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên nhưng không được chấp thuận. Thì bạn có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn