Thành viên rút vốn khỏi Cty Cổ phần.

Ngày hỏi:08/09/2015

Xin cho hỏi: Cty của e là cty cổ phần 3 thành viên. Hiện nay 1 thành viên muốn xin rút vốn khỏi cty. Những thủ tục em cần làm là những gì ạ? Em xin cảm ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Chào bạn,

   Nếu một cổ đông ( từ thành viên góp vốn dùng trong công ty TNHH) xin rút vốn thì có thể thực hiện theo hình thức Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014: "Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này"

   Hoặc chuyển nhượng cổ phần theo Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014: "Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần;...Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường .. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký".

   Nếu cổ đông rút vốn là người đại diện theo pháp luật thì cần bầu người đại diện theo pháp luật mới và đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh.

   Nếu việc mua lại cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến Công ty chỉ còn 2 cổ đông thì công ty làm thủ tục chuyển đổi từ cổ phần thành công ty TNHH. Nếu vẫn muốn giữ loại hình công ty cổ phần thì cần thêm 1 người khác thay thế cổ đông muốn rút vốn.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn