Thời hạn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018

Ngày hỏi:02/10/2018

Trước đây pháp luật có quy định về thời hạn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, vậy theo Luật Cạnh tranh mới được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước đã ký lệnh ban hành thì thời hạn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định mới thì quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày kết thúc thời hạn khiếu nại.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 96 Luật Cạnh tranh 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, tổ chức, cá nhân không nhất trí với một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

   Đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại;

   - Tên, địa chỉ của bên làm đơn khiếu nại;

   - Số, ngày, tháng, năm của quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại;

   - Lý do của việc khiếu nại và yêu cầu của bên làm đơn khiếu nại;

   - Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên làm đơn khiếu nại.

   Khi nộp đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thì người khiếu nại phải nộp kèm theo các thông tin, chứng cứ bổ sung (nếu có) chứng minh cho khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp.

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lý giải quyết, thông báo bằng văn bản cho bên khiếu nại và các bên liên quan đến nội dung đơn khiếu nại; trường hợp không thụ lý giải quyết thì Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bao gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và tất cả các thành viên khác của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trừ các thành viên đã tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh;

   Hội đồng giải quyết khiếu nại phải tổ chức hộp giải quyết khiếu nại và thông qua quyết định giải quyết khiếu nại bằng cách biểu quyết theo đa số (phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng giải quyết khiếu nại tham gia); trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng giải quyết khiếu nại;

   Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại.

   Lưu ý: Trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định đó. Quyết định tạm đình chỉ của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vụ việc cạnh tranh
  Tố tụng cạnh tranh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn