Trả lời Chi nhánh công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam tại Hà Tĩnh về việc xin hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại Hà Tĩnh

Ngày hỏi:14/03/2016

Xin hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại Hà Tĩnh?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhận được công văn số 01/2016/cv ngày 07/03/2016 của Chi nhánh công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam tại Hà Tĩnh về việc xin hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại Hà Tĩnh. Vấn đề này Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

   Căn cứ vào Điều 10 Thông tư 156/2013/ TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế, quy định về khai thuế:

   “Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

   1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

   a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

   b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

   c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định,…

   d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh”.

   Về các loại thuế, Chi nhánh thực hiện kê khai Thuế Hà Tĩnh như sau:

   Căn cứ vào Điều 11, Điều 16, Điều 17 của Thông tư 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế đối với đơn vị trực thuộc:

   “1. Về khai thuế môn bài:

   Điều 17. Khai thuế môn bài

   1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp….

   Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

   2. Về kê khai thuế GTGT:

   Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

   1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

   a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.…

   c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

   3. Về thuế TNCN:

   “Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

   1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

   a) Nguyên tắc khai thuế

   a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

   4. Về việc sử dụng hóa đơn GTGT:

   Căn cứ vào quy định tại Điểm 2, Điều 8 và Điểm 2.6, phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “2. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.…

   Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

   2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

   a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

   b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

   Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.”

   Căn cứ vào các quy định trên Chi nhánh công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam tại Hà Tĩnh đăng ký hạch toán phụ thuộc, phải thực hiện kê khai và nộp thuế tại Hà Tĩnh gồm: Thuế Môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN (nếu có).

   Vì vậy đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam tại Hà Tĩnh phải thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, kê khai thuế Môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN (nếu có) và nộp thuế đầy đủ, đúng quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh tại Hà Tĩnh. Chi nhánh công ty không thuộc đối tượng khai nộp thuế vãng lai theo tỷ lệ % tại Hà Tĩnh. Trường hợp chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Vậy Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trả lời để Chi nhánh công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam tại Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn