Triệu tập cuộc họp để bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên

Ngày hỏi:16/03/2019

Công ty tôi đang gặp trường hợp sau: Khi chủ tịch hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì các thành viên phải làm gì để bãi nhiệm người này? Cảm ơn anh, chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   ...

   3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

   Khoản 2 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có quy định Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

   c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   Như vậy, nếu như Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên thì thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Khi đó, việc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn