Từ 2021 trưởng ban kiểm soát CTCP phải có bằng đại học trở lên đúng không?

Ngày hỏi:31/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều thay đổi đáng lưu ý. Cho mình hỏi về việc muốn trở thành trưởng ban kiểm soát của CTCP thì có yêu cầu về bằng đại học có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về tiêu chuẩn của trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần như sau:

   Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

   Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành chỉ quy định: “…Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn”.

   Như vậy kể từ 01/01/2021 thì Trưởng Ban kiểm soát CTCP phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

   Trong khi đó Luật Doanh nghiệp hiện hành không quy định về tiêu chuẩn này. Đây chính là một điểm mới đáng lưu ý của Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn