Việc chào bán cổ phần trong CTCP được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:25/12/2013
Việc chào bán cổ phần trong CTCP được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • Trong công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán.

   Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

   a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

   b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

   c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

   Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông thì trước hết phải chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ. Đây gọi là quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông. Tuy nhiên, cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

   Trường hợp sổ lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do HĐQT quản lý. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán quan trung tâm giao dịch chứng khoán.

   Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

   Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

   Nếu CTCP muốn chào bán cổ phần trên thị trường chứng khoán, thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán.


  Nguồn:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn