Vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc là bao nhiêu?

Ngày hỏi:31/01/2018

Vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Thuận, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thành Thuận (thanhthuan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành kèm theo Nghị định 01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018 thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định cụ thể như sau:

   - Quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty

   + Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Tổng công ty.

   + Quyết định nội dung Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

   + Quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ Tổng công ty.

   + Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng công ty.

   + Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty.

   + Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng huy động vốn của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

   + Quy định chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng; quyết định mức lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng công ty.

   + Quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế theo quy định của pháp luật.

   + Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty. Đánh giá Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

   + Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

   - Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty

   + Đầu tư đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty.

   + Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật liên quan đến chủ sở hữu.

   + Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Tổng công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản của Tổng công ty.

   + Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua bán, huy động vốn, thuê, cho thuê và các giao dịch khác của Tổng công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án đầu tư; phê duyệt chủ trương mua, bán, huy động vốn, thuê, cho thuê theo thẩm quyền.

   + Bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật của Tổng công ty; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

   + Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 01/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổng công ty Lương thực miền Bắc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn