Xử lý trường hợp không thỏa thuận được giá bán phần vốn góp Công ty TNHH

Ngày hỏi:26/02/2019

Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sau cuộc họp của Hội đồng thành viên, đã có người không tán thành với Nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty và yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp của mình. Tuy nhiên, giữa người đó và Công ty không thỏa thuận được giá bán phần vốn góp. Xin cho biết quy định xử lý đối với vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   b) Tổ chức lại công ty;

   c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

   2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

   Như vậy, theo quy định này thì trường hợp thành viên và Công ty không thỏa thuận được giá mua lại phần vốn góp thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn