Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày hỏi:30/05/2014
Theo phản ánh của ông Hoàng Xuân Tửu, công tác tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics (trực thuộc Tổng công ty CP Điện tử-Tin học Việt Nam, Bộ Công Thương), Nghị định 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2011, nhưng đến nay các giáo viên tại trường chưa được chi trả chế độ phụ cấp thâm niên.

  Nội dung này được Bộ Công thương tư vấn như sau:

  • Ngày 13/1/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 216/BGDĐT-TCCB gửi Bộ Công Thương về việc xem xét đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Theo đó, căn cứ Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Quyết định 2445/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/5/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng công nghệ Viettronics, Công văn số 7515/VPVP-KGVX ngày 27/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giữ nguyên loại hình trường công lập đối với trường Cao đẳng công nghệ Viettronics, những giảng viên đang tham gia giảng dạy, giáo dục tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Do đó, theo phân cấp, Bộ Công Thương đề nghị ông Hoàng Xuân Tửu liên hệ với Tổng công ty CP Điện tử - Tin học Việt Nam để được xem xét, giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics l&#224; trường Cao đẳng c&#244;ng lập, được th&#224;nh lập theo Quyết định số 2445 QĐ/BGD&amp;ĐT - TCCB, ng&#224;y 29/5/2003, trực thuộc Tổng C&#244;ng ty Điện tử v&#224; Tin học Việt Nam (nay l&#224; Tổng C&#244;ng ty CP Điện tử v&#224; Tin học Việt Nam)<br/>Tuy nhi&#234;n, cho đến nay, một số chế độ v&#224; quyền lợi của c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n của nh&#224; trường chưa được Tổng c&#244;ng ty, Hội đồng trường v&#224; Ban gi&#225;m hiệu giải quyết theo đ&#250;ng quy định của ph&#225;p luật. Cụ thể:<br/>1) Trả lương cho c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n kh&#244;ng đ&#250;ng mức lương cơ sở quy định của ch&#237;nh phủ nhiều năm nay (V&#237; dụ Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với c&#225;n bộ, c&#244;ng chức, vi&#234;n chức v&#224; lực lượng vũ trang từ ng&#224;y 01 th&#225;ng 5 năm 2016 l&#224; 1.210.000 đồng/th&#225;ng; Trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics chỉ thanh to&#225;n lương cho c&#225;n bộ giảng vi&#234;n theo mức lương cơ sở l&#224; 1.050.000 đồng/th&#225;ng);<br/>2) Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp th&#226;m ni&#234;n đối với nh&#224; gi&#225;o, c&#243; hiệu lực thi h&#224;nh kể từ ng&#224;y 01 th&#225;ng 9 năm 2011 và được t&#237;nh hưởng kể từ ng&#224;y 01 th&#225;ng 5 năm 2011. Đến nay, trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics chỉ đ&#243;ng BHXH phần th&#226;m ni&#234;n nh&#224; gi&#225;o cho c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n; kh&#244;ng thanh to&#225;n chế độ phụ cấp th&#226;m ni&#234;n cho nh&#224; gi&#225;o;<br/>3) Trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics 3 th&#225;ng nay chỉ thanh to&#225;n lương cho c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n 1.500.000 đồng/người/th&#225;ng; kh&#244;ng theo thang, bảng lương v&#224; mức lương cơ sở quy định của Ch&#237;nh phủ;<br/>Tại cuộc họp Hội đồng trường ng&#224;y 15/8/2017; thay mặt giảng vi&#234;n t&#244;i c&#243; đề nghị Hội đồng trường, Ban gi&#225;m hiệu b&#225;o c&#225;o Tổng C&#244;ng ty cổ phần Điện tử v&#224; Tin học Việt Nam thực hiện chế độ đối với nh&#224; gi&#225;o theo đ&#250;ng quy định ph&#225;p luật đối với đơn vị sự nghiệp c&#244;ng lập. Đồng ch&#237; Ph&#243; Tổng gi&#225;m đốc - Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định:<br/>1) Trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics l&#224; trường tư thục, kh&#244;ng phải l&#224; trường c&#244;ng lập;<br/>2) Chế độ đối với c&#225;n bộ giảng vi&#234;n thực hiện như vậy l&#224; đ&#250;ng v&#236; trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics l&#224; trường tư thục, nh&#224; nước kh&#244;ng cấp kinh ph&#237;;<br/>T&#244;i xin hỏi thukyluat.vn:<br/>1) Ch&#237;nh phủ đ&#227; c&#243; văn bản n&#224;o chuyển trường Cao đẳng C&#244;ng nghệ Viettronics sang trường tư thục chưa?<br/>2) Chế độ v&#224; quyền lợi của c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n nh&#224; trường được Tổng c&#244;ng ty, Hội đồng trường v&#224; Ban gi&#225;m hiệu giải quyết kh&#244;ng đ&#250;ng quy định của ph&#225;p luật c&#243; vi phạm ph&#225;p luật kh&#244;ng? Nếu vi phạm th&#236; tr&#225;ch nhiệm ho&#224;n trả Chế độ v&#224; quyền lợi của c&#225;n bộ, giảng vi&#234;n nh&#224; trường ai chịu tr&#225;ch nhiệm?<br/>TM Tập thể giảng vi&#234;n<br/>Ho&#224;ng Xu&#226;n Tửu<br/><br/>
  Hoàng Xuân Tửu (2 năm trước) Thích 0 | Trả lời

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT