Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Ngày hỏi:15/09/2021

Nhờ tư vấn quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4, 5 Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH có quy định tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, theo đó:

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

   a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường;

   b) Thành lập các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh trường để triển khai công tác tuyển sinh, gồm:

   - Ban thư ký; Ban phúc tra; Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi (ban chuyên môn), tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường;

   - Các ban khác (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng tuyển sinh.

   Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển sinh. Các ban chuyên môn của trường được thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quy chế tuyển sinh do Hiệu trưởng ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

   c) Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

   Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh uỷ quyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn