Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên

Ngày hỏi:10/01/2019

Chào anh chị, theo tôi được biết Bộ giáo dục vừa ban hành văn bản về kiến thức tối thiểu mà học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng. Anh chị cho tôi hỏi Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo:

   1. Quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo gồm các bước sau:

   - Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo;

   - Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi về học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…);

   - Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy...); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo;

   - Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua;

   - Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên ban hành chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và đào tạo quyết định việc thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

   2. Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo

   - Ít nhất 2 năm một lần, Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

   - Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên ký quyết định ban hành và công bố công khai chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá theo khoản 1 Điều này.

   Trên đây là quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn