Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

Ngày hỏi:26/04/2021

Quy định về mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay hiện nay như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay
   (ảnh minh họa)
  • Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay là Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 05/2021/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:

   Mẫu số 01

   TÊN DOANH NGHIỆP
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………….
   V/v đề nghị cấp ....

   ………….., ngày ….. tháng …. năm ……

   Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

   Căn cứ ………………………………………………………………………………………………

   Căn cứ ………………………………………………………………………………………………

   Công ty ……………………….. đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký/giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không (sân bay) ……………………….

   Thông tin cụ thể như sau:

   1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế).

   2. Địa chỉ trụ sở chính:

   3. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại, fax).

   4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).

   5. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp).

   6. Loại hình doanh nghiệp: (công ty TNHH, công ty cổ phần...).

   7. Nội dung đề nghị1: yêu cầu nêu rõ nội dung đề nghị và các thông tin kèm theo tùy theo từng nội dung đề nghị (xem phần ghi chú).

   Nơi nhận:
   - ………………
   - ………………

   GIÁM ĐỐC
   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   ______________

   1 Ghi chú:

   Đối với đề nghị giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký tạm thời: tên, địa chỉ của người đề nghị cấp; trường hợp là cá nhân ghi rõ (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước cá nhân hoặc Hộ chiếu...); trường hợp là tổ chức ghi rõ (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...).; tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, tọa độ; cấp sân bay; mục đích khai thác, năng lực khai thác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn