Mẫu Quyết định công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Ngày hỏi:06/04/2021

Quyết định công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu nào? Cho mình xin mẫu với ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 18 Nghị định 08/2021/NĐ-CP có quy định:

   Quyết định công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Mẫu số 13

   CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG BỐ

   __________________

   Số:......./QĐ.......

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ..., ngày... tháng... năm....

   QUYẾT ĐỊNH

   Về việc công bố (công bố lại (1)) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa

   ____________________

   BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (2)

   Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

   Căn cứ......................................................................................................................................;

   Xét đơn và hồ sơ đề nghị công bố (công bố lại) cảng (bến) thủy nội địa của...............................................;

   Theo đề nghị của ......................................................................................................................;

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa.............................................

   Tại ví trí có tọa độ......................................................................................................................

   Từ km thứ...................................... đến km thứ.........................................................................

   Trên bờ (phải hay trái)................... sông, kênh).........................................................................

   Thuộc địa phận: xã (phường)......................, huyện (quận)........................................................

   Tỉnh (thành phố).........................................................................................................................

   Của (tổ chức, cá nhân)...............................................................................................................

   Địa chỉ........................................................................................................................................

   Số điện thoại...................................... số Fax.............................................................................

   Loại cảng (bến) ..........................................................................................................................

   Cấp kỹ thuật của cảng................................................................................................................

   Vùng đất của cảng (bến)............................................................................................................

   Kết cấu công trình cảng (bến)....................................................................................................

   Được phép tiếp nhận phương tiện có mớn nước... m hoặc trọng tải... tấn; có sức chở... hành khách.

   Vùng nước của cảng (bến) theo bình đồ (sơ đồ) vùng nước cảng(bến) do cơ quan, đơn vị thực hiện...... ngày........ tháng....... năm.................................................................................................................. .

   Thiết bị xếp, dỡ..........................................................................................................................

   Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

   Điều 4. ..., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:

   - Như Điều 4;

   - ...;

   - Lưu: VT; ...

   BỘ TRƯỞNG (2)

   (Ký tên và đóng dấu)

   Ghi chú:

   (1) Trường hợp công bố lại hoạt động cảng, bến chỉ ghi những nội dung thay đổi.

   (2) Hoặc là Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn