Bao nhiêu kiểm toán viên thì mới thành lập được doanh nghiệp kiểm toán?

Ngày hỏi:27/11/2020

Cho tôi hỏi muốn thành lập doanh nghiệp kiểm toán thì phải có tối thiếu mấy kiểm toán viên đang hành nghề? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Luật kiểm toán độc lập 2011 có quy định doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Và theo Khoản 1 Điều 20 Luật này thì các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

   a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   b) Công ty hợp danh;

   c) Doanh nghiệp tư nhân.

   Theo các quy định trên thì các loại hình doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân) sẽ được kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định (Thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán).

   Căn cứ Điều 21 Luật này có quy định về số lượng kiểm toán viên hành nghề để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, theo đó:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề.

   Công ty hợp danh: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề.

   Doanh nghiệp tư nhân: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề.

   Như vậy, dù loại hình doanh nghiệp nào thì thì yêu cầu tối thiểu cũng là 05 kiểm toán viên hành nghề.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn