Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Ngày hỏi:25/12/2015
Trường trung học giao thông vận tải hỏi về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 4, điều 13, mục 2, chương II Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT;

   “2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

   b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

   - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

   - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

   - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

   - Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

   c) …

   Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

   4. Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều này được ban hành kèm theo Thông tư này".

   Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

   “5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

   + Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

   Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

   + Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

   + Đối với hoạt động khác: 2%.

   …”

   Căn cứ các quy định nêu trên: Đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy địnhtại điểm b Khoản 2 Điều 13 Mục 2 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

   Trường hợp đơn vị không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà đơn vị sản xuất, kinh doanh.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn