Hạch toán vào chi phí hoạt động 611 hay chi phí sản xuất 154?

Ngày hỏi:20/11/2019

Nguyên vật liệu em mua bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp và xuất ra sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như thế, em hạch toán vào chi phí hoạt động 611 hay chi phí sản xuất 154?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hạch toán vào chi phí hoạt động 611 hay chi phí sản xuất 154?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ pháp lý: Phụ lục 2 Thông tư 107/2017/TT-BTC

   Tại Mục 1 Phần Tài khoản 611 có quy định nguyên tắc kế toán Tài khoản 611 có quy định:

   1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động thường xuyên và không thường xuyên (kể cả chi từ nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ) theo dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân loại chi thường xuyên, chi không thường xuyên được thực hiện theo quy định của cơ chế tài chính hiện hành.

   1.2- Đơn vị thực hiện chi theo đúng các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về định mức, tiêu chuẩn của các khoản chi.

   1.3- Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc dự toán hàng năm của đơn vị. Đơn vị phải theo dõi chi tiết chi thường xuyên và chi không thường xuyên để xử lý các khoản kinh phí tiết kiệm (hoặc kinh phí chưa sử dụng) cuối năm theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

   1.4- Trường hợp chi hoạt động từ dự toán được giao phải đồng thời hạch toán Có TK 008- Dự toán chi hoạt động; chi từ kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi phải đồng thời hạch toán Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi; chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại phải đồng thời hạch toán Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.

   1.5- Trường hợp chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng không hạch toán bút toán đồng thời vào bên Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng.

   Đồng thời, tại Mục 3 Phần Tài khoản 611 quy định phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu có nội dung quy định như sau:

   3.2- Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho chi hoạt động, ghi:

   Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

   Có các TK 152, 153.

   => Như vậy, trường hợp công ty bạn xuất nguyên vật liệu được mua từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ hạch toán vào chi phí hoạt động 611.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn