Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:27/11/2018

Email dung***@gmail.com hỏi về khen thưởng trong kiểm toán nhà nước, cụ thể: Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước bao gồm những giấy tờ gì? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 23 Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018 như sau:

   1. Khen thưởng định kỳ hàng năm:

   a) Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

   b) Báo cáo thành tích (theo mẫu quy định kèm theo Quy chế này) có xác nhận của cấp trình khen thưởng. Báo cáo thành tích phải bám sát tiêu chuẩn của loại hình và hình thức khen thưởng được đề nghị;

   c) Biên bản họp bình xét và kết quả bỏ phiếu đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

   d) Các loại mẫu biểu tổng hợp, kết quả bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị (theo mẫu quy định chung của KTNN);

   đ) Đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, "Chiến sĩ thi đua cấp ngành", đơn vị phải gửi kèm hồ sơ ý kiến công nhận của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở đối với sáng kiến của các cá nhân được đề nghị khen thưởng, ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học KTNN về kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và áp dụng.

   2. Khen thưởng đột xuất và khen thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài KTNN:

   a) Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm:

   - Bản Báo cáo thành tích và bản tóm tắt thành tích của cá nhân, đơn vị được đề nghị khen thưởng;

   - Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị trực thuộc (nêu rõ mức độ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích đã lập được).

   b) Hồ sơ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể ngoài KTNN, hồ sơ gồm:

   - Bản Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể (gửi kèm các tài liệu liên quan đến thành tích (nếu có) được đề nghị khen thưởng do đơn vị trực thuộc KTNN có quan hệ trực tiếp báo cáo và xác nhận;

   - Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn