Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:25/07/2018

Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước được thực hiện như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Trọng Tài, tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm soát chất lượng kiểm toán của đoàn kiểm toán nhà nước. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước được thực hiện như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước được thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 35 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Trước khi thực hiện kiểm soát, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm việc với Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành, khu vực chủ trì cuộc kiểm toán được kiểm soát trực tiếp đối với Đoàn KTNN để thông báo Quyết định thành lập tổ kiểm soát, kế hoạch kiểm soát chi tiết và thống nhất địa Điểm thực hiện kiểm soát với KTNN chuyên ngành, khu vực và Đoàn KTNN được kiểm soát trực tiếp.

   - Căn cứ kế hoạch kiểm soát chi tiết, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán tiến hành kiểm soát các giai đoạn của cuộc kiểm toán và việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với cuộc kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm soát phải thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành, khu vực, Trưởng Đoàn KTNN để xử lý khó khăn, vướng mắc và thực hiện kiểm soát; trường hợp cần thiết thì lập phiếu trao đổi trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán ký gửi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để đề nghị sửa chữa, khắc phục những hạn chế, thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm soát hoặc đề nghị chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm rõ các nội dung kiểm soát theo kế hoạch kiểm soát được duyệt. Nếu phải Điều chỉnh kế hoạch kiểm soát chi tiết, Tổ trưởng Tổ kiểm soát báo cáo Vụ trưởng xem xét quyết định.

   - Trưởng Đoàn KTNN cung cấp hồ sơ, tài liệu của Đoàn KTNN (Phụ lục 02 - Danh Mục hồ sơ, tài liệu cung cấp để kiểm soát chất lượng kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán) phù hợp với kế hoạch kiểm soát và tiến độ thực hiện kiểm toán được phê duyệt trong KHKT của cuộc kiểm toán và KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để thực hiện kiểm soát. Chỉ đạo Tổ trưởng Tổ kiểm toán được lựa chọn kiểm soát trực tiếp gửi dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán trước khi thông báo với đơn vị được kiểm toán và biên bản kiểm toán phát hành cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát.

   - Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành, khu vực cung cấp hồ sơ kiểm soát và hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung kiểm soát cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát.

   - Trưởng Đoàn KTNN gửi dự thảo BCKT cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán cùng thời Điểm nộp cho đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt; đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi dự thảo BCKT đã chỉnh sửa theo ý kiến xét duyệt của Kiểm toán trưởng trước khi KTNN tổ chức xét duyệt dự thảo BCKT tối thiểu là 07 ngày làm việc cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát.

   - Các nội dung và kết quả làm việc của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán phải được lập thành biên bản, ký xác nhận với Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn KTNN, Tổ trưởng Tổ kiểm toán.

   - Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán có thể thu thập thông tin phản ánh từ đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung kiểm soát. Trường hợp cần thiết, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán đề xuất với Vụ trưởng xem xét, trình Tổng KTNN phê duyệt nội dung, chương trình làm việc với đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thu thập thông tin.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thực hiện việc kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Điều 32 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn