Phân bổ, chuyển vốn cho dự án giải phóng mặt bằng tái định cư

Ngày hỏi:25/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Phương Quang, hiện bạn đang công tác tại Ban quản lý dự án của một công ty nhà nước. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Phân bổ, chuyển vốn cho dự án giải phóng mặt bằng tái định cư được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân bổ, chuyển vốn cho dự án giải phóng mặt bằng tái định cư được quy định tại Mục I Thông tư 107/2007/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1. Đối với dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách địa phương:

   Căn cứ chỉ tiêu dự toán vốn đầu tư hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp phân bổ và quyết định giao dự toán vốn đầu tư cho từng dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc phạm vi quản lý; đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán của chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

   2. Đối với dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư là dự án độc lập được tách ra từ dự án đầu tư xây dựng công trình của các Bộ, cơ quan trung ương; giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án thực hiện:

   Căn cứ chỉ tiêu dự toán vốn đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư là dự án độc lập được tách ra từ dự án đầu tư xây dựng công trình của các Bộ, cơ quan trung ương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ và quyết định giao dự toán vốn đầu tư cho từng dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các Bộ, cơ quan trung ương tại địa phương; đảm bảo đúng mục tiêu và tổng mức vốn; đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán của chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư để làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

   3. Đối với dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư là dự án thành phần được tách ra từ dự án đầu tư xây dựng công trình của các Bộ, cơ quan trung ương; giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án thực hiện:

   Căn cứ chỉ tiêu dự toán vốn đầu tư hàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán vốn đầu tư cho từng dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư tại từng địa phương; gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Kho bạc Nhà nước.

   Căn cứ văn bản giao dự toán vốn đầu tư của các Bộ, cơ quan trung ương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông báo dự toán vốn đầu tư cho chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện.

   Căn cứ văn bản giao dự toán vốn đầu tư của các Bộ, cơ quan trung ương; Kho bạc Nhà nước thông báo dự toán và chuyển nguồn vốn của các Bộ, cơ quan trung ương về Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

   Trường hợp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh phân cấp về Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) kiểm soát, thanh toán thì Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thông báo dự toán và chuyển nguồn vốn về Kho bạc Nhà nước cấp huyện để kiểm soát, thanh toán.

   4. Việc thẩm tra phân bổ vốn đầu tư cho dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư của cơ quan Tài chính các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn