Phó kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:17/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phó kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phó kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 4 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018 quy định, quy định Phó kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia như sau:

   1. Phó kiểm toán trưởng giúp Kiểm toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

   2. Trách nhiệm giải quyết công việc

   - Các Phó kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, phụ trách một hoặc một số phòng trực thuộc thì được ký thay Kiểm toán trưởng khi giải quyết các công việc được giao phụ trách (Trừ các văn bản trình Tổng Kiểm toán nhà nước); chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng và trước pháp luật về những quyết định của mình; những vấn đề quan trọng phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Kiểm toán trưởng trước khi quyết định;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kiểm toán trưởng phân công.

   3. Phạm vi giải quyết công việc

   - Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

   - Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó kiểm toán trưởng khác thì chủ động trực tiếp phối hợp để giải quyết;

   - Thay mặt Kiểm toán trưởng trong việc quan hệ và phối hợp công tác với các đơn vị trực thuộc KTNN trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng.

   4. Những vấn đề Phó kiểm toán trưởng báo cáo hoặc xin ý kiến Kiểm toán trưởng trước khi quyết định (trừ trường hợp được Tổng Kiểm toán nhà nước giao trực tiếp)

   - Những nhiệm vụ chưa có trong quy định của đơn vị; những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của KTNN và của KTNN CN Ia;

   - Những công việc được Kiểm toán trưởng phân công phụ trách, mỗi tháng 01 lần vào tuần cuối cùng (hoặc theo yêu cầu) Phó kiểm toán trưởng báo cáo Kiểm toán trưởng kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Kiểm toán trưởng biết và cho ý kiến chỉ đạo (nếu có);

   - Những vấn đề bất thường, nhạy cảm liên quan đến hoạt động của KTNN CNIa, Phó kiểm toán trưởng phải báo cáo kịp thời với Kiểm toán trưởng để giải quyết;

   - Những vấn đề giữa các Phó kiểm toán trưởng còn có ý kiến khác nhau liên quan đến lĩnh vực, phòng chuyên môn do mình trực tiếp phụ trách;

   - Những vấn đề quan trọng khác khi Phó kiểm toán trưởng thấy cần thiết hoặc khi Kiểm toán trưởng yêu cầu;

   - Trường hợp đi công tác ngoài kế hoạch công tác tháng và vắng mặt vì việc riêng từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Kiểm toán trưởng và chỉ được nghỉ khi Kiểm toán trưởng đồng ý.

   Trên đây là quy định về phó kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn