Phương pháp hoạch toán kế toán giảm tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi

Ngày hỏi:12/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Cho tôi hỏi phương pháp hoạch toán kế toán giảm tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì kế toán giảm TSHTGT- TL:

   (1) Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền yêu cầu đơn vị điều chuyển TSHTGT- TL cho các đơn vị khác tiếp tục theo dõi quản lý và hạch toán, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   (2) Trường hợp thu hồi tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   (3) Trường hợp đơn vị quản lý TSHTGT- TL bàn giao TSHTGT- TL cho các nhà đầu tư trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép đơn vị ghi giảm TSHTGT- TL, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   (4) Trường hợp TSHTGT- TL bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, địch họa, sự cố bất khả kháng hoặc những tác động đột xuất khác, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép đơn vị ghi giảm TSHTGT- TL, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   (5) Trường hợp TSHTGT- TL đã bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả được cấp có thẩm quyền cho phép thanh lý (kể cả vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng). Khi nhận được đầy đủ hồ sơ cho phép thanh lý của cấp có thẩm quyền, các đơn vị ghi:

   - Ghi giảm TSHTGT- TL đã thanh lý, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   - Phản ánh số chi về thanh lý TSHTGT- TL (kể cả vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng), ghi:

   Nợ TK 337- Tạm thu (Đối với cơ quan nhà nước), hoặc

   Nợ TK 811- Chi phí khác (Đối với doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp)

   Có các TK liên quan.

   - Phản ánh số thu về thanh lý TSHTGT- TL (kể cả vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng), ghi:

   Nợ các TK liên quan

   Có TK 337- Tạm thu (Đối với cơ quan nhà nước), hoặc

   Có TK 711- Thu nhập khác (Đối với doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp).

   Các trường hợp thanh lý TSHTGT-TL (kể cả vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng) sau khi trừ đi (-) các chi phí liên quan (nếu có), phần còn lại đơn vị phải nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.

   Trên đây là quy định về phương pháp hoạch toán kế toán giảm tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn