Quản lý in ấn hóa đơn

Ngày hỏi:08/04/2014
Tháng 12/2013 tôi có đăng ký thành lập công ty và có giấy phép kinh doanh vào ngày 30/12/2014. Có quy đinh mới về phát hành hóa đơn, công ty tôi có TSCĐ dưới 1 tỷ. Tổng vốn đầu tư là 1 tỷ. Vậy công ty chúng tôi có được phép phát hành hóa đơn không.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng, quy định về phương pháp khấu trừ thuế.

   Căn cứ khoản 1, Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

   “1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

   b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

   c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

   d) Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này”.

   Căn cứ Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, quy định về tạo hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in.

   Căn cứ Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

   1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   4. Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh và mã số thuế ngày 30/12/2013.

   Công ty được đặt in, sử dụng hóa đơn bán hàng dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và thông báo phát hành hóa đơn nếu đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. Chậm nhất là 5 ngày trước khi sử dụng hóa đơn và trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành, Công ty phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn