Thực hiện kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:25/07/2018

Thực hiện kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Võ Phúc tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phát hành báo cáo kiểm toán. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Thực hiện kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán nhà nước quy định Khoản 3 Điều 45 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Trước khi thực hiện kiểm tra hồ sơ, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trao đổi với Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành, khu vực chủ trì cuộc kiểm toán được kiểm tra hồ sơ để thông báo Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ, kế hoạch kiểm tra hồ sơ và đề nghị KTNN chuyên ngành, khu vực chuẩn bị hồ sơ làm việc với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trường hợp kiểm tra hồ sơ tại trụ sở KTNN chuyên ngành, khu vực; gửi hồ sơ kiểm toán về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chậm nhất 15 ngày tính từ ngày phát hành BCKT để kiểm tra hồ sơ trường hợp kiểm tra hồ sơ tại trụ sở KTNN.

   - Căn cứ kế hoạch kiểm tra hồ sơ, Tổ kiểm tra hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ kiểm toán và hồ sơ kiểm soát của cuộc kiểm toán theo các nội dung quy định tại Điều 44 của Quy chế này. Quá trình thực hiện kiểm soát phải thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Phòng Tổng hợp, các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành, khu vực, Trưởng Đoàn KTNN liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ để xử lý khó khăn, vướng mắc và thực hiện kiểm tra; trường hợp cần thiết thì lập phiếu trao đổi trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán ký gửi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để đề nghị chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Tổ kiểm tra hồ sơ của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán. Nếu phải Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra báo cáo Vụ trưởng xem xét quyết định.

   - Trưởng Đoàn KTNN, Phòng Tổng hợp, các Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán KTNN chuyên ngành, khu vực cung cấp hồ sơ kiểm toán, hồ sơ kiểm soát liên quan để Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra hồ sơ.

   - Các nội dung và kết quả làm việc của Tổ kiểm tra hồ sơ phải được lập thành biên bản, ký xác nhận với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ (Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn KTNN, Phòng Tổng hợp, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   - Kết thúc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ lập dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành BCKT (Mẫu số 06a - Báo cáo kiểm tra hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành BCKT kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán) trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   - Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán gửi dự thảo báo cáo kiểm tra hồ sơ kiểm toán để lấy ý kiến của KTNN chuyên ngành, khu vực chủ trì cuộc kiểm toán bằng văn bản trong thời gian 10 ngày.

   - Tổ kiểm tra hồ sơ hoàn thiện báo cáo kiểm tra hồ sơ trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để gửi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN (lãnh đạo KTNN được phân công chỉ đạo cuộc kiểm toán và đã ký thông báo kết quả kiểm toán của cuộc kiểm toán được kiểm tra hồ sơ).

   - Tổ kiểm tra hồ sơ hoàn thiện báo cáo kiểm tra hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng KTNN phụ trách Vụ trước khi ký phát hành.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thực hiện kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn