Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:19/12/2018

Hoạt động của tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá kế hoạch sử dụng tài chính, giúp phát hiện và hạn chế tham nhũng, tài chính minh bạch. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 12 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018 quy định:

   Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm:

   - Căn cứ phương án tổ chức kiểm toán năm đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng KTNN CN Ia giao nhiệm vụ cho từng Trưởng đoàn kiểm toan, Trưởng phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân bổ chỉ tiêu nhân sự tham gia từng Đợt kiểm toán cho các phòng, trên cơ sở đó, các phòng cử công chức thuộc phòng quản lý tham gia hoạt động kiểm toán theo từng Đợt. Trưởng phòng Tổng hợp tổng hợp danh sách tham gia kiểm toán theo từng Đợt của toàn đơn vị, báo cáo Kiểm toán trưởng để tổ chức họp cán bộ chủ chốt của KTNN CNIa với thành phần gồm: Lãnh đạo KTNN CNIa, các Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của KTNN CNIa để trao đổi, lấy ý kiến tham gia về cơ cấu tổ chức của từng Đoàn kiểm toán; trong đó Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm đề xuất Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán để các thành viên tham dự cuộc họp cho ý kiến tham gia trước khi Kiểm toán trưởng có ý kiến kết luận. Căn cứ kết quả cuộc họp, Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thông báo đến các phòng trong đơn vị biết, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo từng cuộc kiểm toán.

   Căn cứ phương án tổ chức kiểm toán năm của KTNN CNIa đã được Kiểm toán trưởng thông báo, Trưởng phòng có trách nhiệm thông báo đến từng công chức thuộc phòng được phân công tham gia trong từng Đoàn kiểm toán biết và tổ chức thực hiện.

   Đoàn (hoặc Tổ) khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán được Kiểm toán trưởng thành lập theo đề xuất của Trưởng đoàn kiểm toán tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán theo quy định hiện hành của KTNN.

   - Kiểm toán trưởng chỉ đạo các Đoàn kiểm toán thực hiện quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

   - Căn cứ thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm của Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện thông báo kế hoạch theo quy định của KTNN.

   Trên đây là quy định về tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn