Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng KTNN Chuyên ngành VII

Ngày hỏi:11/02/2019

Theo tôi được biết Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Ngân hàng nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm và phạm giải quyết công việc của Trưởng phòng KTNN Chuyên ngành VII được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng KTNN Chuyên ngành VII
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 quy định trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng như sau:

   a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng; chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng phụ trách và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

   b) Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của phòng;

   c) Phân công công việc, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các công chức, người lao động trong phòng, hàng năm tiến hànhtổng kết công tác của phòng, đánh giá công chức, người lao động của phòng theo hướng dẫn của ngành, đồng thời báo cáo Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phụ trách;

   d) Phối hợp với các phòng khác trong đơn vị để giải quyết kịp thời các công việc có liên quan; báo cáo Kiểm toán trưởng hoặc Phó Kiểm toán trưởng phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ của phòng, các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các phòng;

   đ) Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng;

   đ) Trong thời gian đi vắng, Trưởng phòng chỉ định một Phó Trưởng phòng phụ trách giải quyết các công việc của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được ủy quyền; trường hợp đi công tác ngoài kế hoạch đã được phê duyệt và vắng mặt vì việc riêng từ 01 ngày làm việc trở lên thì phải báo cáo Kiểm toán trưởngvà chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị;

   e) Tham mưu cho Lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền;

   g) Phân công quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định;

   h) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của KTNN Chuyên ngành VII và của KTNN;

   i) Trưởng phòng Tổng hợp ngoài các trách nhiệm được quy định trên còn có trách nhiệm:

   - Tham mưu lập kế hoạch công tác chung của đơn vị hàng năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả công tác của KTNNChuyên ngành VII để phục vụ lập các báo cáo có liên quan;

   - Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch năm; thẩm định, tổng hợp kế hoạch kiểm toán hàng năm, của từng cuộc kiểm toán trước khi Kiểm toán trưởng trình Lãnh đạo KTNN;

   - Giúp việc cho Kiểm toán trưởng trong việc rà soát, thẩm định các Báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán lập trước khi Kiểm toán trưởng trình Lãnh đạo KTNN;

   - Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét, giải quyết các ý kiến bảo lưu của Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên theo quy định của pháp luật;

   - Tham mưu, tổ chức theo dõi và xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán;

   - Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật của đơn vị;

   - Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ kiểm toán và công tác hành chính trong đơn vị;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kiểm toán trưởng giao.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trường phòng KTNN Chuyên ngành VII.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn