Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/09/2021

Cho hỏi: Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   1. Trách nhiệm:

   a) Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

   b) Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán;

   c) Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan;

   d) Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán;

   đ) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện;

   e) Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

   g) Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;

   h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của (tên doanh nghiệp).

   2. Quyền hạn:

   a) Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán;

   b) Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán;

   c) Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công;

   d) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của (tên doanh nghiệp).

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn