Trình tự và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp

Ngày hỏi:27/07/2018

 Trình tự và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Thành Nhân đang tìm hiểu kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán. Có thắc mắc tôi muốn nhờ ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Trình tự và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp quy định tại Khoản 4 Điều 59 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   a) Thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành, khu vực

   Trước khi khảo sát thu thập thông tin để lập KHKT của cuộc kiểm toán, Phòng Tổng hợp dự kiến nhân sự của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán trình Kiểm toán trưởng ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của cuộc kiểm toán ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán; Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán gửi cho Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán ngay khi ký ban hành (Mẫu số 08 - Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   b) Thực hiện kiểm soát chất lượng KHKT của cuộc kiểm toán, BCKT

   (1) Thẩm định đề cương khảo sát, lập báo cáo thẩm định trình Kiểm toán trưởng làm căn cứ phê duyệt đề cương khảo sát.

   (2) Thẩm định báo cáo khảo sát, dự thảo KHKT của cuộc kiểm toán, dự thảo BCKT và lập báo cáo thẩm định trình Kiểm toán trưởng làm căn cứ xét duyệt KHKT của cuộc kiểm toán, BCKT.

   (3) Soát xét việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện KHKT của cuộc kiểm toán, BCKT theo kết luận của Kiểm toán trưởng trước khi trình Tổng KTNN.

   (4) Soát xét việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện KHKT của cuộc kiểm toán, BCKT theo kết luận của Tổng KTNN tại cuộc họp xét duyệt KHKT của cuộc kiểm toán, BCKT.

   (5) Soát xét việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện BCKT trên cơ sở ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán và kết luận của Tổng KTNN cho đến khi BCKT được phát hành.

   c. Kiểm soát việc thực hiện kiểm toán

   (1) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán: Căn cứ Quyết định kiểm toán và KHKT của cuộc kiểm toán, Tổ kiểm soát xây dựng Kế hoạch kiểm soát chi tiết trình Kiểm toán trưởng phê duyệt và gửi Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; kế hoạch kiểm soát chi tiết phải ghi rõ Tổ kiểm toán được kiểm soát toàn bộ hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán gửi về KTNN chuyên ngành, khu vực cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán và Tổ kiểm toán được kiểm soát tại Tổ kiểm toán trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (Mẫu số 04 - Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với Đoàn kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   (2) Thực hiện kiểm soát: (i) Căn cứ kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và hoạt động của Đoàn KTNN, Tổ kiểm soát áp dụng phương pháp kiểm soát phù hợp để thực hiện kiểm soát thường xuyên trong suốt quá trình kiểm toán; (ii) Việc kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các tổ kiểm toán được thực hiện theo 2 cách: Thứ nhất là kiểm soát toàn bộ hồ sơ của Tổ kiểm toán gửi về KTNN chuyên ngành, khu vực, theo đó chậm nhất sau 07 ngày, kể từ ngày Tổ kiểm toán kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (đơn vị có tên trong Quyết định kiểm toán), Tổ trưởng Tổ kiểm toán cung cấp toàn bộ hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán cho Tổ kiểm soát, trường hợp biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán chưa phát hành thì sẽ gửi sau cho Tổ kiểm soát ngay khi phát hành biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán; thứ hai là kiểm soát trực tiếp tại Tổ kiểm toán theo đó Tổ kiểm soát sẽ kiểm soát trực tiếp tại Tổ kiểm toán khi Tổ kiểm toán đang tiến hành kiểm toán tại đơn vị theo các nội dung trong kế hoạch kiểm soát được duyệt; (iii) Trong quá trình kiểm soát, khi cần thiết phải làm việc trực tiếp với Trưởng Đoàn KTNN; Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn KTNN không thuộc các Tổ kiểm toán được kiểm soát trực tiếp tại Tổ kiểm toán nhằm làm rõ về nội dung kiểm soát, Tổ trưởng Tổ kiểm soát báo cáo đề xuất với Kiểm toán trưởng xem xét, phê duyệt; (iv) Nội dung và kết quả làm việc trực tiếp với Trưởng Đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn KTNN được lập thành biên bản.

   d) Lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán: (i) Tổ kiểm soát trình Kiểm toán trưởng ký báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán tháng của cuộc kiểm toán, trình Lãnh đạo KTNN phụ trách và gửi Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán vào ngày 25 hàng tháng; (ii) Báo cáo kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán lập và trình Kiểm toán trưởng trước khi Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt dự thảo BCKT, đồng thời được Kiểm toán trưởng ký trình Lãnh đạo KTNN phụ trách và gửi Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; (iii) Báo cáo kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán là cơ sở để Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt dự thảo BCKT.

   đ) Thẩm định kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán của Tổ kiểm toán trước khi phát hành, công bố chính thức.

   5. Tài liệu cung cấp cho Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp (Phụ lục 02 - Danh Mục hồ sơ, tài liệu cung cấp để kiểm soát chất lượng kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình tự và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn