chuyển công tác sang một sở khác?

Ngày hỏi:28/10/2015
tôi là học viên đề án nhân lực chất lượng cao (học từ ngân sách nhà nước) hiện đã là viên chức tại một đơn vị sự nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Nay tôi muốn chuyển công tác sang một sở khác thì xin hỏi quy trình thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Trường hợp của ông/bà là viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp, để tiếp nhận về các sở là cơ quan hành chính thì phải thực hiện tuyển dụng công chức không qua thi. Hiện nay, việc xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển được quy định tại các văn bản:

   - Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

   - Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

   - Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

   * Về điều kiện: Người được đề nghị xét tuyển thành công chức không qua thi phải là viên chức và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010.

   * Về quy trình thực hiện:

   - Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện có trách nhiệm xác định VTVL và mô tả công việc của VTVL có nhu cầu tuyển dụng; hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Nội vụ.

   - Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thực hiện việc kiểm tra, sát hạch; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn