Làm thêm giờ vào ban đêm và cách tính lương?

Ngày hỏi:23/12/2015
Công ty tôi quy định thời gian làm việc của người lao động 3 ca liên tục (ca 1 từ 6h00 đến 14h00, ca 2 từ 14h00 đến 22h00, ca 3 từ 22h00 đến 6h00). Xin hỏi người lao động làm thêm giờ ở ca nào thì được tính là thời gian làm thêm giờ vào ban đêm và cách tính trả lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày bình thường, ngày nghỉ và ngày lễ, tết cho người lao động như thế nào? Xin cảm ơn. (Chị Đoàn Thị Thu Tuyết – Công ty TNHH giày…. có số điện thoại 0941…139 hỏi).
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

   Pháp luật quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần; quy định giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (Điều 104 và 105 Bộ luật lao động 2012). Như vậy, thời gian làm việc ca 3 tại công ty bạn là giờ làm việc vào ban đêm.

   Tại khoản 1, Điều 106 quy định: Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

   Nếu người lao động làm việc hết 8 tiếng tại ca 2 theo quy định, sau đó làm thêm giờ vào ca 3, thì đương nhiên được tính là làm thêm giờ vào ban đêm. Còn nếu làm làm việc hết thời gian 8 tiếng tại ca 3 theo quy định, sau đó làm thêm giờ vào ca 1 (không phải là giờ làm việc ban đêm) thì theo quy định trên không được coi là làm thêm giờ vào ban đêm.

   Tuy nhiên, nếu người lao động làm việc hết thời gian 8 tiếng tại ca 3, sau đó làm thêm giờ vào ca 1, trong trường hợp này người lao động rất mệt mỏi, chưa được nghỉ chuyển ca, quan điểm chung là tiền lương làm thêm giờ phải cao hơn tiền lương làm theo tiêu chuẩn quy định trong ngày làm việc. Vấn đề này rất cần Bộ Lao động TBXH có văn bản giải thích rõ hơn để đảm bảo quyền lợi người lao động và thống nhất cách giải quyết.

   Căn cứ Điều 97- BLLĐ 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

   1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: (a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; (b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; (c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

   Căn cứ Điều 8, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, quy định:

   1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức như sau:

   TL làm thêm giờ vào ban đêm = [(TL thực trả của ngày LV bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (TL thực trả của ngày LV bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x TL giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số giờ làm thêm vào ban đêm.

   2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức như sau:

   TL làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá TL sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá TL sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Đơn giá TL sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh

   Điện thoại 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cách tính lương
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn