Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày hỏi:26/03/2019

Chào Ban tư vấn, tôi tên Quang Hiền hiện sinh sống tại Nhà Trang - Khánh Hòa, tôi hiện đang cần tìm mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn mà bạn cần tìm là Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 05/05/2019, mẫu đơn đó được thể hiện như sau:

   TÊN DOANH NGHIỆP (1a)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   (2), ngày …… tháng … năm …(3)

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

   Kính gửi: ………(2a)………………

   1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:………………………(1b).............................................

   2. Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................................

   Điện thoại: ………………; Fax: ………………; E-mail:..............................................................

   3. Mã số doanh nghiệp: ………………………(3).......................................................................

   4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

   Họ và tên:………………………………Giới tính: ……… Sinh ngày:............................................

   Chức danh: ………………………(4a)........................................................................................

   5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:.............................................................

   Ngày cấp: ………………………………………………thời hạn:...................................................

   Đề nghị ………………………(2b)……………………… thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty ………………………(1c)......................................................

   Lý do thu hồi:.......................................................................................................................

   Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

   Hồ sơ kèm theo gồm:

   ...........................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................


   Nơi nhận:
   - …
   - …

   ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP(4b)
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1a), (1b) và (1c) Tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   (2a) và (2b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   (3) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   (4a) và (4b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn