Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An toàn, bảo hộ lao động Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An toàn, bảo hộ lao động Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An toàn, bảo hộ lao động Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập? Chân thành cảm ơn!

Thu Ngân  (0978******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An toàn, bảo hộ lao động Bộ Quốc phòng được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 142/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, như sau:

   a) Đề xuất với Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện theo quy định;

   b) Xây dựng, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính để chỉ đạo, điều hành công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất đặc thù quân sự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

   c) Đề xuất nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động nhằm ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại; cải thiện điều kiện làm việc giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động lao động sản xuất, khai thác, quản lý, vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị quân đội;

   d) Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, sự cố cháy nổ nghiêm trọng theo quy định của Bộ Quốc phòng; định kỳ tổng hợp, phân tích, thông báo rút kinh nghiệm toàn quân tình hình tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu;

   đ) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn điện và phòng, chống sét tại các cơ sở kỹ thuật; công tác đăng ký, kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công tác huấn luyện, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; công tác khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố cháy nổ;

   e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực quân sự trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

   g) Tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ; bảo hộ lao động đối với các đơn vị trong Bộ Quốc phòng (kể cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài sử dụng lao động hoặc trực tiếp lao động trong Bộ Quốc phòng). Quyết định tạm đình chỉ việc sử dụng các máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn lao động, ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động, báo cáo cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xử lý. Tham gia đoàn do Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện các nội dung chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;

   h) Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động. Thẩm định về kỹ thuật an toàn; thẩm định theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng về việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, các giải pháp an toàn lao động, các luận chứng kinh tế, kỹ thuật, các đề án thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, khai thác sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

   i) Xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động theo phân cấp của Bộ Quốc phòng; xem xét và trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại về vi phạm các quy định an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   k) Quản lý công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

   l) Tổng hợp, đề xuất phân bổ ngân sách nghiệp vụ về bảo hộ lao động và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

   m) Quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện sơ kết, tổng kết các mặt công tác an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất, trình cơ quan và cấp có thẩm quyền khen thưởng công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động đối với các đơn vị trong toàn quân;

   n) Tham mưu giúp Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức quốc tế về công tác an toàn, vệ sinh lao động nói chung và công tác an toàn, vệ sinh lao động đặc thù quân sự nói riêng;

   o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật giao.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan An toàn, bảo hộ lao động Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Thông tư 142/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn