Thuế TNCN (13)

Ngày hỏi:27/02/2014
Kính gửi: Chương trình hỏi đáp chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin chương trình cho em hỏi về thuế TNCN như sau: Công ty em thực hiện chế độ giao khoán cho đội thiết kế (5 người, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), cụ thể như sau: Hợp đồng kinh tế Công ty em ký với Chủ đầu tư là: 500.000.000đ, Công ty em khoán lại cho đội thiết kế 20% giá trị hợp đồng là: 100.000.000đ (Tiến độ thực hiện 3 tháng, từ ngày 20/02/2014 đến 20/05/2014). Ngoài lãnh tiền giao khoán Công ty em giao lại, đội thiết kế còn nhận được tiền lương cơ bản hàng tháng (khoảng 12.000.000đ/người/tháng). Nay em xin hỏi chương trình về tiền lương cơ bản Công ty em tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần có đúng không? và tiền giao khoán Công ty em tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% (hoặc 20%) xin cảm ơn chương trình.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định.

   “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền”.

   Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

   b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty có ký hợp đồng lao động dài hạn với một số cá nhân. Những cá nhân này ngoài tiền lương hàng tháng còn nhận được khoản tiền công thực hiện giao khoán công việc cho Công ty. Trường hợp này, Công ty thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập trả cho các cá nhân trên như sau: khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trên tổng thu nhập trả cho từng cá nhân (gồm tiền lương tháng và tiền công nhận được do thực hiện khoán công việc). Công ty cần phải có các chứng từ chứng minh việc trả tiền lương, tiền công cho từng cá nhân như: bảng lương, bảng thanh toán tiền công, phiếu chi… có ký nhận của từng cá nhân trên.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn