Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ phải đảm bảo nội dung gì?

Ngày hỏi:18/02/2021

Được biết trong 1 số trường hợp tổ chức làm thêm phải có sự đồng ý của người lao động. Vậy cho hỏi văn bản thỏa thuận làm thêm giờ phải đảm bảo nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động, các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm về các nội dung sau đây:

   a) Thời gian làm thêm;

   b) Địa điểm làm thêm;

   c) Công việc làm thêm.

   2. Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng thì tham khảo Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

   => Như vậy, văn bản thỏa thuận làm thêm phải đảm bảo nội dung:

   - Thời gian làm thêm;

   - Địa điểm làm thêm;

   - Công việc làm thêm.

   Mẫu văn bản thỏa thuận làm thêm giờ: Mẫu số 01/PLIV - Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …., ngày … tháng … năm ….

   VĂN BẢN THỎA THUẬN LÀM THÊM GlỜ (1)

   - Thời gian làm thêm: Kể từ ngày .............. đến ngày … tháng .... năm ……….

   - Địa điểm làm thêm: ..............................................................................................

   - Lý do làm thêm: ...................................................................................................

   STT

   Họ tên

   Nghề, công việc đang làm (2)

   Số giờ làm việc trong ngày (2)

   Số giờ làm thêm (trong ngày, tuần…) (3)

   Chữ ký của người lao động

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   ……., ngày … tháng … năm …
   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Ghi chú:

   (1) Mẫu này lập khi ký văn bản với nhiều người lao động; trường hợp ký riêng từng người lao động thì điều chỉnh các thông tin tương ứng.

   (2) Trường hợp đã sử dụng bảng chấm công và công việc, giờ làm việc không thay đổi trong nhiều ngày, nhiều tháng đã ghi trong bảng chấm công thì không bắt buộc có các cột này trong bản thỏa thuận.

   (3) Có thể ghi thỏa thuận riêng theo từng ngày hoặc theo tuần, theo tháng hoặc thỏa thuận kết hợp nhiều nội dung về thời giờ làm thêm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn