Việc bố trí công tác cho các sinh viên hệ cử tuyển sau khi ra trường

Ngày hỏi:15/06/2016

Năm 2006, tôi được huyện cử đi học theo chế độ cử tuyển tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam (khóa 2006 - 2010). Tháng 6/2010, tôi tốt nghiệp đại học ra trường. Từ tháng 9/2010 - 11/2014, tôi được UBND huyện bố trí làm việc hợp đồng tại Phòng Văn hóa, Thông tin. Trong quá trình công tác 04 năm công tác tại cơ quan, tôi luôn được cơ quan đánh giá phân loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bản thân tôi còn được nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của Đảng bộ huyện Tiên Yên, tôi thuộc diện tinh giản biên chế và phải chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 01/12/2014 và hiện nay tôi đang hợp đồng thời vụ với Phòng Văn hóa Thông tin huyện. Qua theo dõi các kênh thông tin, tôi được biết giữa Bộ Nội Vụ và Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT, ngày 11/9/2014 về Quy định chi tiết và hướng dân chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính Phủ về công tác dân tộc. Cụ thể tại Điều 6, Chương II có quy định: Người dân tộc thiểu số được cử đi học Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng không qua thi vào công chức viên chức và phân công công tác theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bản thân tôi luôn thiết tha có nguyện vọng muốn được tiếp tục cống hiến đóng góp công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tôi có một điều muốn muốn hỏi đến quý cơ quan về việc bố trí công tác cho các sinh viên hệ cử tuyển sau khi ra trường tại huyện Tiên Yên hiện nay là được bao nhiêu người, số người không qua thi tuyển theo thông tư Liên tịch là được bao nhiêu người? Kế hoạch triển khai Thông tư Liên tịch năm 2016 ra sao? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • a. Đối với ý hỏi về việc bố trí công tác cho các sinh viên hệ cử tuyến sau khi ra trường tại huyện Tiên Yên hiện nay được bao nhiêu người:

   Trả lời:

   Tính đến hết tháng 12/2015, số sinh viên cử tuyển trên địa bàn huyện Tiên Yên là 47 người, trong đó: 26 người đã tốt nghiệp, 06 người bỏ học, 15 người đang học (chưa ra trường).

   - Số sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được bố trí việc làm là 15/26 người, trong đó: 05 người đã được tuyển dụng viên chức, 02 người đã được tuyến dụng cán bộ, công chức xã và 08 người đang được hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc ƯBND huyện Tiên Yên.

   - Số sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa được bố trí việc làm là 11 người.

   b. Đối với ý hỏi về việc số sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyển dựng công chức, viên chức không qua thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-ƯBDT ngày 11/9/2014, là được bao nhiêu người:

   Trả lời:

   Theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức; Điều 23 Luật Viên chức; việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua thi tuyến hoặc xét tuyến đồng thời tại các văn bản hướng dẫn Luật không có quy định về chính sách tuyến dụng đặc biệt đối vói đối tượng là người dân tộc thiếu số được cử đi học và đã tốt nghiệp Đại học, Cao đắng, Trung cấp theo chế độ cử tuyến (không có quy định về việc tuyến thắng vào công chức, viên chức đối với đối tượng này). Đối tượng là người dân tộc thiếu số chỉ thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điếm trong tuyến dụng công chức hoặc thuộc đối tượng được xếp thứ tự ưu tiên trong tuyến dụng viên chức.

   Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT- BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ-ủy ban dân tộc có quy định “Người dân tộc thiếu số được cử đi học Đại học, Cao đang, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyến dụng không qua thi vào công chức, viên chức và được phân công công tác theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đắng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

   Sinh viên cử tuyển là người dân tộc thiểu số sau khi tốt nahiệp được tuyển dụng không qua thi vào công chức, viên chức (theo đó được hiểu là sẽ được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cụ thể là xét điểm học tập, điểm tốt nghiệp và kiếm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành). Tại Thông tư liên tịch này củng không có quy định cụ thế về sinh viền cử tuyến là người dân tộc thiếu so sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng thẳng vào công chức, viên chức (không qua thỉ tuyến và không qua xét tuyên).

   Tuy nhiên để có cơ sở thực hiện, Sở Nội vụ đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và xin ý kiến của Bộ Nội vụ đế hướng dẫn việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số được cử đi học theo chế độ cử tuyến (Công văn số 818/SNV-CC,VC ngày 09/6/2015 của Sở Nội vụ). Đen nay, Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo thực hiện của Bộ Nội vụ về vấn đề này.

   c. Đối với ý hỏi về Kế hoạch triến khai Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ-ủy ban dân tộc, năm 2016 ra sao?:

   Trả lời:

   Hiện nay, tại Quyết định 402/QĐ-TTg ne;ày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ mới giao cho Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hiện có về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đó có nội dung về xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, thu hút, đào tạo bồi dưỡng... đối với công chức, viên chức là người dân tộc thiểu sô.

   Vì vậy trong khi chưa có các Nghị định, Thông tư về việc sửa đối, bố sung quy định về chính sách đặc thù hoặc ưu tiên đối với việc tuyến dụng công chức, viên chức đối với là người dân tộc thiêu số, thì việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật./.

   (Theo Công văn số 799/SNV-CC,VC)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sinh viên hệ cử tuyển
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn