Biểu mẫu Quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng như thế nào?

Ngày hỏi:17/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi biểu mẫu Quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào để tôi có căn cứ đối chiếu trên thực tế?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng được ban hành theo Mẫu 05.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP:

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN
  CỤC TRỒNG TRỌT
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: /QĐ-TT-…

  Hà Nội, ngày … tháng … năm …

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận lưu hành giống cây trồng

  CỤC TRƯỞNG CỤC TRNG TRỌT

  Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BNN-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của ... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

  Căn cứ đề nghị của (tổ chức, cá nhân) ... tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... về việc cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng;

  Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và đề nghị của ...,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận lưu hành giống cây trồng

  Mã số lưu hành: …………………………………………………………………………………………….;

  Tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành: ……………………………………………………………………..;

  Phạm vi lưu hành: ………………………………………………………………………………………….;

  Thời gian lưu hành: …………… năm kể từ ngày ký Quyết định.

  Thông tin về giống cây trồng theo Mẫu số 2.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

  Điều 2. Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được công nhận lưu hành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến giống cây trồng được công nhận lưu hành nêu trên để áp dụng vào sản xuất.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục; tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được công nhận lưu hành, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Như Điều …;
  - …;
  - Lưu: VT, …

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn